Chuyên mục: Hệ thống Phản ánh hiện trường

Hệ thống Phản ánh hiện trường là giải pháp triển khai nhằm mục đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân, tổ chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội.

Thông tin gồm nhiều lĩnh vực: an ninh, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ du lịch, hạ tầng đô thị…